Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

* Artikel 1 - Definities

* Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

* Artikel 3- Toepasselijkheid

* Artikel 4- Het aanbod

* Artikel 5- De overeenkomst

* Artikel 6 - Herroepingsrecht

* Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

* Artikle 8  - Uitsluiting herroepingsrecht

* Artikel 9 - De prijs

* Artikel 10 - Conformiteit en garantie

* Artikel 11 - Levering en uitvoering

* Artikel 12 - Betaling

* Artikel 13 - Klachtenregeling

* Artikel 14 - Geschillen

* Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

1.3. Dag: Kalenderdag

1.4. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en of diensten op afstand aanbied.

1.6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken van communicatie op afstand. 

1.7.Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemmer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.8. Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2- Identiteit van de ondernemer.

Naam: NokNokNok V.O.F. , Handelsnaam: NokNokNok

Vestigingsadres: Slotlaan 265, 3701 GG, Zeist

Telefoonnummer: 06 41 83 03 26 Bereikbaar tijdens openingstijden van de winkel.

E-mail adres: info@noknoknok.nl

KVK Nr. : 75 41 19 46

BTW Nr. : NL 860 273 258 B01

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondrnemer en consument.

3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemen voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden.

3.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.  indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden  aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of andere wijze kosteloos zal worden toegezonden.

3.4 Voor het geval dat naast deze alegemen voorwaarden tevens specieke of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de conument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig zijn.

3.5. Indien eén of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden in enig geval geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

3.6  Situaties die niet in de algemen voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld  " naar de geest " van deze algemene voorwaarden.

3.7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meedrere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden "naar de geest "van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 Het aanbod

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondermener is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe  weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.4. Alle afbeeldingen en specificatie gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleur van de producten.

4.6. Elke afbeeling bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

* De prijs inclusief belastingen

* De eventuele kosten van verzending

* De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.

* Het al dan niet van toepassing zijn op het herroepingsrecht.

* De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

* De termijn voor aanvaarding van het aanbod, danwel de termijn waarop de ondernemer de prijs garandeert.

*De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst vertstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst kan herstellen.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument. van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument langs elektronische weg het aanbod heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passend technische en orginsatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich- binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit ondezoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. de ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie schriftelijk, of op zodanige wijze dat deze door de consument op  een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager., meesturen:

a. Het te bezoeken adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, danwel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

c. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al heeft verstrekt aan de consument voor de uitvoering van de overeenkomst.

d. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument  aangewezen en aan de ondernemer bekent gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herropeingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemenr redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht, dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te meken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld doormiddel van een bewijs van verzending.

4. indien de klant na afllop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product inmiddels is terug ontvangen door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending kan overlegd worden.

Artikel 8- Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

2. Uitsluiting voor herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

b. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

c. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

d. Die snel kunnen bederven of verouderen.

e. Waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiele markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

f. Voor losse kranten en tijdschriften.

g. Voor audio en video opname waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygienische producten waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiele markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. De in het aanbod genoemde producten en/of diensten zijn inclusief btw.

4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk -en zet fouten. Voor de gevolgen van druk-en zet fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk -en zet fouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de tot standkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie, doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst  tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantie termijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. de ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geld niet indien:

a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondrnemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwalitiet van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11- Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de zo groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen, met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet danwel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventueel genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op een schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel, zal de ondrnemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging bij de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In het geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de oveerenkomst heeft ontvangen.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.